Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy mezi firmou Petr Nečas, IČ: 68706995 jako dodavatelem a druhou smluvní stranou jako odběratelem.

Předmět plnění:
Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb sjednaná s firmou Petr Nečas.

Cena plnění:
Uváděné ceny nezahrnují DPH. 


Vyhotovená kalkulace je závazná pouze za předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správné kalkulaci. Při změně některých parametrů kalkulace, si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Platnost kalkulace je 30 dní od jejího vyhotovení.

Dodavatel poskytuje v rámci jednotlivých objednávek případné agenturní nebo množstevní slevy a přirážky k základní ceně individuálně. Tyto jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně za zboží se připočítávají náklady na balení a dopravu zboží které odběratel požaduje. Tyto jsou upřesněny v nabídce nebo kupní smlouvě.

Dodací lhůta:
Doba dodání služeb a zboží závisí na konkrétní objednávce a jejím charakteru a je stanovena v příslušné kupní smlouvě. Termín dodání je dohodnut s odpovědným pracovníkem. Termínem dokončení se rozumí den vyskladnění zboží v sídle firmy nebo den odeslání.

Platební podmínky:
Standardní forma platby za zboží či služby je převodním příkazem se standardní splatností 10dnů, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Dále je možné uhradit zakázku platební kartou při převzetí.

Objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i event. přirážek a DPH ve výši stanovené kalkulací.

Při platbě fakturou vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci.

Dodavatel je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a odběratel je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

Odstoupení od smlouvy:
Dodavatel může od smlouvy odstoupit, jestliže odběratel je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Odstoupit od smlouvy je oprávněn také v případě, že odběratel nedodá včas dohodnuté podklady pro realizaci zakázky a to v potřebné kvalitě.

V případě odstoupení dodavatele nebo odběratele od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit ve prospěch dodavatele veškeré již odebrané zboží a služby.

Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. Dodavatel je v takovém případě povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

Další ustanovení:
Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. obchodního zákoníku.

Zjevné vady musí být odběratel písemně oznámeny dodavateli a to nejpozději do 7-mi dnů po převzetí zboží a skryté vady nejpozději do 3 měsíců. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení je prodávající povinen vady odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem dle dohody s odběratelem, a to nejpozději do 2 měsíců po oznámení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

Okamžikem převzetí zboží odběratelem nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z dodavatele na odběratele. Škoda vzniklá později nemá vliv na povinnost odběratele zaplatit smluvenou kupní cenu.

Za veškerá práva a závazky vyplývající z užívání dodaných předloh k výrobě ručí zadavatel. Dodavatel neručí za právní vady zboží.